Osoby i ich kompetencje  

 
 

Rafał Skibiński - Dyrektor

 • ogólne kierowanie sprawami wynikającymi z zadań statutowych, organizacyjnych i administracyjnych
 • nadzór nad majątkiem GOKiS
 • reprezentowanie GOKiS na zewnątrz
 • sporządzanie planów działalności, planów finansowych
 • zatrudnianie i zwalnianie pracowników
 • bezpośrednie kierowanie pracownikami GOKiS
 • wydawanie i nadzór nad stosowaniem regulaminów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych

 

 

Anna Biały - Inspektor ds. administracyjno-organizacyjnych 

 • prowadzenie rejestru umów cywilnoprawnych w tym rejestru najmu świetlic i pomieszczeń GOKIS
 • prowadzenie rejestru zarządzeń Dyrektora GOKIS
 • przygotowywanie projektów pism, umów i innych dokumentów na potrzeby Dyrektora GOKIS
 • zakup materiałów biurowych i innych artykułów na bieżące potrzeby GOKiS oraz podległych mu Jednostek – świetlice, Orlik, siłownia ( po uprzedniej akceptacji dyrektora placówki)
 • sporządzanie dokumentów służących Dyrektorowi GOKIS do sporządzania planów działalności, planów finansowych, sprawdzanie merytoryczne i akceptacja dokumentów finansowych.
 • nadzór nad pomieszczeniami i ich wyposażeniem znajdujących się w budynku GOKiS,
 • prowadzenie grafiku ogólnego zajęć prowadzonych w GOKIS oraz rezerwacji pomieszczeń na potrzeby działalności innych jednostek organizacyjnych gminy oraz Urzędu Gminy.
 • nadzór nad książką obiektu (przygotowywanie zleceń na realizację niezbędnych prac remontowych i przeglądów technicznych urządzeń w GOKIS)
 • prowadzenie polityki informacyjnej i reklamowej w zakresie organizowanych na terenie gminy Wicko imprez i uroczystości
 • zgłaszanie przełożonemu zauważonych awarii, uszkodzeń w urządzeniach i pomieszczeniach

 

Piotr Zagrodnik - specjalista ds. technicznych, kulturalno-sportowych

 • koordynacja działań podczas imprez i uroczystości organizowanych przez GOKiS,
 • współpraca z instruktorami i animatorami sportu (boks, siłownia, Orlik) w zakresie zajęć sportowych i imprez o charakterze sportowo- rekreacyjnym
 • obsługa stacjonarnego i mobilnego sprzętu nagłośnieniowego,
 • obsługa fotograficzna imprez, spotkań, konferencji,
 • dbałość o utrzymanie w pełnej sprawności technicznej obiektów, sprzętu nagłośnieniowego i wyposażenia,
 • opracowywanie materiałów reklamowych dotyczących imprez kulturalnych GOKiS i ich promocja,
 • obsługa organizacyjna świetlic wiejskich – bieżące monitorowanie potrzeb świetlic pod względem technicznym oraz organizacyjnym, organizacja zebrań ze świetlicowymi zgłaszanie zapotrzebowania na naprawy oraz zakupy bezpośrednio do przełożonego
 • uzupełnianie na bieżąco strony internetowej GOKiS Wicko, BIP GOKIS oraz profilu GOKIS na portalach społecznościowych
 • nadzór nad pracą siłowni „Erna”, sekcji boksu oraz Orlika.

Iwona Dziemiańczyk -Referent ds. administracyjno - kancelaryjnych

 • obsługa bieżąca poczty – rejestrowanie poczty przychodzącej i wychodzącej z GOKiS Wicko
 • obsługa urządzeń biurowych – skanera, drukarki, kopiarki
 • terminowe przygotowanie dokumentów do akceptacji przez Dyrektora (wprowadzanie faktur do rejestru, właściwe opisywanie dokumentów księgowych)
 • przygotowywanie sprawozdań z realizacji zadań w GOKIS (pisemne sprawozdania z imprez i innych wydarzeń kulturalno – sportowych)
 • nadzór nad rachunkami wynikającymi z zawartych umów zlecenia pomiędzy GOKiS a współpracownikami, kompletowanie miesięcznych rozliczeń godzin pracy.
 • sprzedaż karnetów na siłownię oraz ich systematyczne rozliczanie w Kasie Urzędu Gminy Wicko oraz nadzór nad dokumentami niezbędnymi do codziennej pracy( np. kwestionariusz przychodowy)
 • bezpośredni kontakt telefoniczny/mailowy z Urzędem Gminy Wicko ( sekretariat ) w kwestii współpracy pomiędzy Jednostkami, przekazywanie informacji na bieżąco odpowiednim pracownikom GOKiS w formie ustnej lub pisemnej
 • Prowadzenie listy obecności pracowników GOKiS, rejestracja wniosków urlopowych oraz zwolnień lekarskich, rejestr nadgodzin
 • Przygotowywanie dekoracji na potrzeby imprez organizowanych przez GOKIS

Elżbieta Mart - Referent ds. umuzykalniania i rozwoju kultury

 • organizowanie prac świetlic wiejskich oraz podejmowanie inicjatyw zmierzających do usprawnienia ich działalności w formach: kół i sekcji artystycznych, konkursów wiedzy, warsztatów, wykonywania wystaw i ekspozycji
 • przygotowywanie harmonogramu występów prowadzonych przez animatora kół i sekcji artystycznych minimum jeden raz na kwartał do akceptacji Dyrektora GOKIS
 • nawiązywanie współpracy z placówkami oświatowymi, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami, których celem jest organizowanie życia kulturowego w gminie
 • prowadzenie polityki informacyjnej i reklamowej w zakresie organizowanych na terenie gminy Wicko imprez i uroczystości
 • inicjowanie, programowanie i organizowanie działalności turystycznej i kulturowej
 • zbieranie informacji o atrakcjach turystycznych gminy Wicko i okolic
 • współpraca z artystami i innymi wykonawcami imprez kulturalnych planowanych w regionie, a także ze sponsorami i wszelkimi innymi osobami, które wspierają działalność kulturalną na terenie, w którym pracuje dany animator
 • czynne branie udziału w imprezach organizowanych przez GOKiS – przez to rozumiane jest zarówno pomoc w ich przygotowaniu jak i obecność na danej imprezie, pomoc przy wykonywaniu dekoracji
 • prowadzenie zajęć z dziećmi ( zajęcia taneczne, muzyczne i inne wynikające z grafiku zajęć w GOKiS ), organizacja wyjazdów dzieci – ścisła współpraca z kuratorium

   

Anna Białasińska - Referent ds. organizowania imprez kulturalno-sportowych

Michalina Piotrowicz - Referent ds. organizowania imprez kulturalno-sportowych

 • organizowanie prac świetlic wiejskich oraz podejmowanie inicjatyw zmierzających do usprawnienia ich działalności w formach: kół i sekcji artystycznych, konkursów wiedzy, warsztatów, wykonywania wystaw i ekspozycji
 • przygotowywanie harmonogramu występów prowadzonych przez animatora kół i sekcji artystycznych minimum jeden raz na kwartał do akceptacji Dyrektora GOKIS
 • nawiązywanie współpracy z placówkami oświatowymi, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami, których celem jest organizowanie życia kulturowego w gminie
 • prowadzenie polityki informacyjnej i reklamowej w zakresie organizowanych na terenie gminy Wicko imprez i uroczystości
 • inicjowanie, programowanie i organizowanie działalności turystycznej i kulturowej
 • zbieranie informacji o atrakcjach turystycznych gminy Wicko i okolic

 

Aleksandra Andrzejak - Sprzątaczka

Malwina Broowska - Grześko - Sprzątaczka

 • utrzymanie w należytej czystości pomieszczeń GOKiS i terenu przed GOKiS
 • Utrzymywanie w należytej czystości przydzielonych do sprzątania pomieszczeń (GOKiS) oraz najbliższego otoczenia przed wejściem do budynków (GOKiS) tj.:
 • zamiatanie, mycie i dezynfekcja podłóg,
 • odkurzanie i pranie wykładzin, tapicerki krzeseł i foteli,
 • wycieranie kurzu w meblach i na meblach, urządzeniach elektrycznych i sprzęcie komputerowym (z wyłączeniem monitorów), z parapetów i grzejników, obrazów,
 • usuwanie zabrudzeń z przeszkleń w meblach, gablotach, drzwiach, lamp,
 • mycie, czyszczenie i odkażanie umywalek, brodzików, armatury i urządzeń sanitarnych w toaletach i łazienkach,
 • mycie dozowników do mydła i ręczników oraz luster,
 • mycie balustrady schodów, ścian pokrytych glazurą, kabin prysznicowych, drzwi i ościeżnic oraz okien,
 • mycie urządzeń kuchennych i dystrybutora do wody,
 • stałe doglądanie i uzupełnianie braków środków sanitarno-higienicznych w toaletach, łazienkach i kuchni,
 • opróżnianie koszy na śmieci w trakcie sprzątania pomieszczeń do wskazanych zbiorczych pojemników,

 

 

Anna Kubis - Referent ds. prowadzenia świetlicy wiejskiej

 • stały nadzór nad świetlicą wiejską
 • stały nadzór nad udostępnianiem kluczy do świetlicy
 • prowadzenie rejestru wydawanych kluczy do świetlicy
 • bieżąca wymiana informcji z Administratorem (GOKiS Wick) w zakresie ustalania i aktualizacji harmonogramu udostępniania świetlicy
 • zgłaszania do Administratora (GOKiS Wicko) usterek, awarii i potrzeb
 • udostępnianie świetlicy zgodnie z zharmonogramem na zebrania i spotkannia wiejskie oraz imprezy i uroczystości okolicznościowe
 • dbanie o czystość obiektu i przyległego terenu oraz zapewnienie bezpiecznego korzystania ze świetlicy
 • dbanie o urządzenia i sprzęt znajdujący się w świetlicy oraz na przyległym terenie
 • zapoznanie osób korzystających z obiektu z Regulaminem korzystania ze świetlicy, przekazanie sprzętu i urządzeń osobom uprawnionym
 • każdorazowego odbioru świetlicy po zakończeniu zebrań, spotkań i uroczystości      

 

 

 

Liczba odwiedzin : 824
Podmiot udostępniający informację : Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
Osoba wprowadzająca informację : Anna Biały
Osoba odpowiedzialna za informację : Rafał Skibiński - dyrektor
Czas wytworzenia: 2016-01-28 02:34:57
Czas publikacji: 2018-11-16 11:03:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak